Thùng rác TR-240 nắp kín

Mã số

Mặt đáy

Mặt trên

Cao

Dung tích

TR-240

473 x 458 mm

724 x 592 mm

1.086 mm

240L