Pallet nhựa 1200x1000x120 mm

Pallet nhựa đã qua sử dụng

Tải trọng động 800 kg

Tải trọng tĩnh 2400 kg

Màu đen